Scottish Gaelic Lesson 3 – Speaking about Islam

Ramadan: An naoidheamh mìos sa mhìosachan Islamach nuair a bhios Muslamaich a’ trasgadh gach latha eadar beul an latha agus beul na h-oidhche.

naoidheamh ninth

mìos month

mhìosachan Islamach Islamic calendar

Muslamaich Muslims

trasgadh fast

gach latha each day

beul an latha dawn

beul na h-oidhche sunset

eadar – between